bluehost主机电子邮件 & Outlook设置

邮件服务器用户名latatg@latatg.com
外来邮件服务器: mail.latatg.com IMAP: port 143, POP: port 110
外来邮件服务器: (SSL) box260.bluehost.com IMAP: port 993, POP: port 995
外发邮件服务器mail.latatg.com (服务器需通过认证) port 26
外发邮件服务器 (SSL) box260.bluehost.com (服务器需通过认证) port 465
支持外来邮件协议: POP3, POP3S (SSL/TLS), IMAP, IMAPS (SSL/TLS)
支持外发邮件协议: SMTP, SMTPS (SSL/TLS)

 

 

如出现下图中错误,检查组是否设置好域名的邮箱MX记录

怎样添加MX记录?

 

1 检查域名DNS设置  MX记录是否设置正常

2 检查防火墙是否封禁端口:110、25

 

 

 

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。