IE8中eWebEditor编辑器按钮无法使用,换了编辑器,内容无法显示

试下替换editor.js里的内容
EWEBEDITOR在IE7、IE8下,图片上传等按钮总是不能正常弹出,搞的人很郁闷,在网上搜索了一下解决方法,找到代码编辑器目录JS下的EDITOR.JS文件,找到如下代码

if (element.YUSERONCLICK) {
eval(element.YUSERONCLICK + “anonymous()”);
}

再换成如下代码:

try{
    if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "anonymous()");
  }
  catch(e){
    if (element.YUSERONCLICK) eval(element.YUSERONCLICK + "onclick(event)");
  }

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。